Stanovy GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Cieľom tohto dokumentu (ďalej len „zásady“) je poskytnúť Vám informácie, aké osobné alebo iné údaje spracovávame a z akého dôvodu. Tieto zásady sa týkajú primárne našich zákazníkov, ďalej v adekvátnej miere aj ich zástupcov alebo kontaktných osôb, používateľov našich služieb a návštevníkov našich webových stránok.

Tieto zásady sú publikované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej „GDPR“). Sú účinné od 25. mája 2018.

I. Základné informácie

Správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť STANPOD s. r. o. IČ 074 16 750 so sídlom Karla IV. 417/12; 370 01, České Budějovice. Spracovaním osobných a ďalších údajov môže naša spoločnosť (ďalej len „správca“) preveriť ďalšie subjekty, s ktorými má uzavretú spracovateľskú zmluvu (zamestnanci, externí dodávatelia služieb).

Akékoľvek nami spracovávané údaje sú získavané a spracovávané s cieľom plniť zmluvu alebo právne povinnosti a ich spracovávanie je vykonávané na základe zákonného titulu. Ostatné osobné údaje, ktoré sú spracovávané nad rámec zákonného titulu, to znamená na základe súhlasu subjektu (zákazníka), sú spracovávané len s výslovným a slobodným súhlasom subjektu osobných údajov, ktorý bol na tieto skutočnosti vopred upozornený.

Keďže nevykonávame spracovávanie osobných údajov zamestnancov ani zákazníkov nad rámec zákonnej povinnosti, nevykonávame spracovávanie citlivých údajov, nie sme spoločnosť s viac ako 249 zamestnancami ani nevykonávame systematické a hromadné zhromažďovanie osobných údajov, nemenovali sme poverenca na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje zákazníkov a zamestnancov neposkytujeme ani medzinárodným organizáciám, ani krajinám mimo EÚ. Akékoľvek spracovanie osobných údajov realizujeme na území EÚ, a to s tými spracovateľmi, ktorí sú viazaní spracovateľskou zmluvou a platnou legislatívou.

Nevykonávame ani automatizované profilovanie, ani ďalšie typy spracovania, ktoré by na základe preferencií a správania zákazníkov mali vplyv na ponúkané služby.

II. Správca osobných údajov

Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, to znamená tých fyzických a právnických osôb, ktoré navštívia naše webové stránky www.korekturabakalarskapraca.cz, pošlú nám otázku alebo objednávku na príslušný e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prípadne sa budú telefonicky informovať na tel. čísle +421 233 322 977.

Účel spracovania

Osobné údaje spracúvame s cieľom plniť zmluvy a zákonné povinnosti, to znamená spracovať objednávku, ktorú subjekt osobných údajov vytvorí na našich webových stránkach, ako aj s cieľom plniť povinnosti voči príslušným úradom ČR. Spracúvajú sa predovšetkým: meno, priezvisko, dodacia adresa, adresa fakturácie, e-mailová adresa a tel. kontakt.

Ďalej sa spracúvajú osobné údaje, ktoré generuje každý návštevník webu www.korekturabakalarskapraca.sk (vrátane subjektu, ktorý vytvorí objednávku) v momente, keď vstúpi na naše webové stránky. Ide o IP adresu a ďalšie online identifikátory klientskeho prehliadača a zariadenia.

Osobné údaje, ktoré nie sú v tomto výpočte uvedené, spracúvame len na základe explicitného súhlasu subjektu so spracovaním osobných údajov, tieto údaje sú získavané výhradne na základe súhlasu subjektu údajov, ktorý je vždy zrozumiteľne a komplexne oboznámený s rozsahom a účelom spracovania údajov.

Čas spracovania

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame len počas trvania zmluvného vzťahu, to znamená od času objednávky po ukončenie plnenia (poskytnutie služby), objednávka je rozšírená o záruku na dielo v trvaní 1 roka. Osobné údaje, ktorých spracovanie sa vyžaduje platnou legislatívou, spracúvame (a archivujeme) v lehote stanovej týmito predpismi. V prípade potreby obhajovať náš oprávnený záujem spracúvame tieto údaje len na čas nevyhnutný na naplnenie týchto práv.

Zdroj osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od subjektu údajov v priebehu vytvorenia objednávky, položenia otázky subjektom alebo návštevou webu www.korekturabakalarskapraca.cz. Subjekt osobných údajov vždy informujeme, ktoré osobné údaje musí na účely plnenia zmluvy poskytnúť.

III. Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje ukladá subjekt údajov na serveroch webhostingovej spoločnosti, ktorú určuje správca. Webhostingová spoločnosť a webmaster, ktorý sa podieľa na prevádzke webovej služby, sú viazaní spracovateľskou zmluvou. Osobné údaje sú následne spracúvané už len na počítačoch pod našou priamou kontrolou.

Dáta, ktoré pri spracúvaní osobných údajov získavame, nie sú spracovávané ani odovzdávané, ani predbežne predávané na iné účely ako na spracovanie objednávok a plnenie dohodnutých podmienok. Osobné údaje nie sú pozmeňované, sprístupňované ani odovzdávané tretím stranám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade s platnou legislatívou), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IV. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú odovzdávané žiadnym iným správcom. Spracúvajú ich správca a subjekty na základe spracovateľskej zmluvy na účel poskytovania webhostingových, e-mailových a cloudových služieb a účtovníctva. Spracovatelia sa riadia výhradne zmluvou o spracovaní osobných údajov – rovnako ako správca garantujú zabezpečenie a integritu dát, vymedzujú účel a čas spracovania a sú obmedzení tým, že údaje nesmú využiť na iné účely.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom v rámci výkonu ich zákonných právomocí, prípadne môžu byť poskytnuté iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

V. Práva subjektov údajov

Subjektom osobných údajov poskytujeme všetky práva, ktoré sú záväzne stanovené v nariadení GDPR. Subjekty údajov majú:

  • právo odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
  • právo na opravu či spresnenie údajov, ak subjekt údajov zistí, že o ňom spracovávame nesprávne, nepresné, neúplné nebo neaktuálne údaje
  • právo na prístup k svojim osobným údajom
  • právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“).

Údaje zákazníkov, naopak, nesmú byť vymazané či anonymizované, ak je ich spracovanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti alebo na určenie výkonu alebo obhajobu našich oprávnených záujmov.

VI. Cookies súbory

Súbory cookies slúžia štandardne na rozlišovanie jednotlivých používateľov navštevujúcich naše webové stránky. Ukladajú sa do nich používateľské predvoľby, ktoré na webových stránkach používatelia realizujú, teda používatelia pri opakovaných návštevách našich stránok nemusia tieto údaje zadávať opakovane.

Cookies sa ukladajú na strane klienta (používateľa) ako krátke textové súbory a pre samotné klientske zariadenie nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. Navštívený web je však prostredníctvom cookies informovaný, ktoré konkrétne stránky na našich stránkach a ako často používateľ navštevuje, aké informácie vyhľadáva a pod. Tieto informácie môžeme následne využívať na štatistické vyhodnocovanie správania/konania návštevníkov.

VII. Technické zabezpečenie

Údaje v elektronickej forme sú uložené a spracovávané na zabezpečených serveroch (protokol HTTPS). Prístup k týmto údajom majú len tie osoby, ktoré s nami majú uzatvorenú spracovateľskú zmluvu (t. j. majú postavenie spracovateľov osobných údajov) a tieto údaje môžu využívať len na plnenie svojich pracovných povinností.

Aktuálna verzia zásad je vždy dostupná na webovej stránke www.korekturabakalarskapraca.sk